Kontakt
dr Danuta Ligocka
Instytut Medycyny Pracy
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
tel.: 42 63 14 803
fax. 42 6314 812
HBM@imp.lodz.pl
ligocka@imp.lodz.pl
Dioksyny, furany i PCB
DIOKSYNY


Rys.1. Wzór ogólny PCDD Rys.2. Wzór ogólny PCDF

Wiadomości ogólne

Terminem „dioksyny” określa się 75 tzw. kongenerów polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD) i 135 polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) zaklasyfikowanych do grupy Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych. Powstają jako substancje uboczne w wielu procesach przemysłowych, np.: spalanie odpadów komunalnych, medycznych, produkcja celulozy z zastosowaniem bielenia chlorem lub związkami wydzielającymi chlor, procesy termiczne w metalurgii oraz podczas niekontrolowanych procesów spalania odpadów w gospodarstwach domowych. Obecne są we wszystkich elementach środowiska (gleba, woda, powietrze) głównie w ilościach śladowych.

Toksyczność dioksyn

Wśród tej grupy związków silne właściwości toksyczne w odniesieniu do ludzi i zwierząt wykazuje 17 kongenerów, w których atomy chloru zajmują pozycję 2,3,7 i 8. Najbardziej toksycznym kongenerem jest 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna (2,3,7,8-TCDD), zaklasyfikowana przez IARC jako substancja rakotwórcza dla ludzi.

Narażenie na dioksyny

Źródła narażenia dla człowieka stanowi żywność (głównie mięso, ryby, mleko i ich przetwory), powietrze i w niewielkim stopniu woda.

Oznaczanie dioksyn

Laboratorium Badawczo Pomiarowe Organicznych Zanieczyszczeń Środowiska wykonuje oznaczenia 17 najbardziej toksycznych kongenerów PCDD/DF w różnych matrycach: mleko kobiet karmiących (monitoring biologiczny) oraz gleba, woda, sedymenty i popiół (monitoring środowiska) metodą rozcieńczeń izotopowych z zastosowaniem wysokorozdzielczej chromatografii gazowej sprzężonej z wysokorozdzielczą spektrometrią mas (HRGC/HRMS).

 

 

POLICHLOROWANE BIFENYLE

Ryc.1. Wzór ogólny PCB

Wiadomości ogólne

Polichlorowane bifenyle (PCB) stanowią grupę 209 kongenerów spośród, których 12 kongenerów wykazuje właściwości toksyczne zbliżone do dioksyn i są one nazywane dioksynopodobnymi PCB. PCB podobnie jak dioksyny należą do grupy Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych i mogą powstawać jako produkty w procesach spalania, ale również stanowią znaczne pozostałości z produkcji przemysłowej jaka miała miejsce do lat osiemdziesiątych XX wieku.

Narażenie na PCB

Główne źródło narażenia dla człowieka stanowi żywność, zdecydowanie mniejsze ilości PCB pobierane są przez organizm ludzki z powietrzem i wodą.

Oznaczanie polichlorowanych bifenyli

W Laboratorium Badawczo Pomiarowe Organicznych Zanieczyszczeń Środowiska oznaczane jest 12 dioksynopodobnych kongenerów PCB w matrycach: mleko kobiet karmiących (monitoring biologiczny) oraz gleba, woda, sedymenty i popiół (monitoring środowiska) metodą rozcieńczeń izotopowych z zastosowaniem wysokorozdzielczej chromatografii gazowej sprzężonej z wysokorozdzielczą spektrometrią mas (HRGC/HRMS).

21.08.2012
Kończymy opracowywanie raportu z badań
02.12.2011
W dniu 2 grudnia 2011 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie k./Sulejowa zorganizowaliśmy w ...