Kontakt
dr Danuta Ligocka
Instytut Medycyny Pracy
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
tel.: 42 63 14 803
fax. 42 6314 812
HBM@imp.lodz.pl
ligocka@imp.lodz.pl
Dym tytoniowy
KOTYNINA
 

Wiadomości ogólne
Kotynina jest metabolitem nikotyny obecnym we krwi, w ślinie oraz w moczu. Ze względu na łatwość wyizolowania z materiału biologicznego oraz ilościową korelację z wielkością pobranej nikotyny wykorzystywana jest jako biomarker narażenia na dym tytoniowy. Aż 80% nikotyny jest metabolizowana do kotyniny, której okres połowicznego zaniku wynosi około 20 godzin.
W dymie tytoniowym znajduje się kilka tysięcy różnych substancji, z czego wiele o działaniu toksycznym, mutagennym, teratogennym lub kancerogennym. Są wśród nich alkaloidy (m.in. nikotyna), związki lotne (m.in. tlenek węgla, tlenki azotu, benzen) oraz substancje smoliste (węglowodory alifatyczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i in.). Podczas palenia jednego papierosa do organizmu człowieka przedostaje się ok. 1 - 2 mg nikotyny. Bierne palenie może powodować występowanie szkodliwych skutków zdrowotnych, niezależnie od wielkości i czasu trwania ekspozycji.

Wpływ dymu tytoniowego na zdrowie
Szkodliwy wpływ palenia papierosów wiąże się m.in. ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału serca, udaru mózgowego, raka płuc, poronień oraz wielu innych chorób. Palenie papierosów jest w Polsce przyczyną co drugiego zgonu mężczyzn w wieku 35-69 lat. Szacuje się, że średnia różnica długości życia między osobami niepalącymi a palaczami wynosi 15 lat. Istotne znaczenie ma również palenie bierne związane z narażeniem na środowiskowy dym tytoniowy - ETS (Environmental Tobacco Smoke).

Źródła narażenia na nikotynę
Wpływ na wielkość stężenia kotyniny w ślinie, lub moczu palaczy ma przede wszystkim rodzaj i ilość wypalanych papierosów. Zawartość nikotyny w tytoniu papierosowym wynosi 1 - 2% suchej masy, a w dymie papierosowym około 1 mg/papieros. U osób niepalących rodzaj diety może mieć wpływ na nieznaczne podwyższenie stężenia kotyniny w moczu, ponieważ niektóre składniki pożywienia mogą zawierać śladowe ilości nikotyny. Stwierdzono, ponadto, że udział w środowiskowym narażeniu na nikotynę ma też emisja ze ścian, podłóg, kurzu oraz ubrań palaczy.

Oznaczanie stężenia kotyniny
Laboratorium Badawczo-Pomiarowym Organicznych Zanieczyszczeń Środowiska wykonuje oznaczenia kotyniny w moczu i ślinie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS). Metoda akredytowana (AB215).
Pliki do pobrania:
21.08.2012
Kończymy opracowywanie raportu z badań
02.12.2011
W dniu 2 grudnia 2011 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie k./Sulejowa zorganizowaliśmy w ...